Uitvoering Groenvisie

Vanaf 2019 is jaarlijks € 500.000,- beschikbaar om, samen met bewoners, de stad te vergroenen. Het plan hiervoor is opgeschreven in het deelprogramma Uitvoering Groenvisie dat valt onder het programma Klimaatbestendige en Groene Stad dat in maart 2019 door het College is vastgesteld. Die koppeling is gemaakt omdat veel groene maatregelen ook klimaatadaptief zijn. Bijvoorbeeld het vervangen van tegels en verharde oppervlakken in de openbare ruimte en op schoolpleinen voor groen. Dat levert veel op: betere ‘sponswerking’ voor het opvangen van hevige regenbuien, meer verkoeling tijdens hitte en een grotere leefruimte voor plant, dier en mens. Daarbij past ook het uitbreiden van beplanting geschikt voor vogels en insecten en het verbeteren van beweegrondjes.


Samenwerkend Amersfoort: vergroenen schoolpleinen

Op de hoogte blijven?

Tijdens avonden Groenvisie in Vogelvlucht nemen we iedereen in vogelvlucht mee langs projecten en initiatieven waarmee inwoners, organisaties en de gemeente uitvoering geven aan de Groenvisie. De volgende avond Groenvisie in Vogelvlucht vindt plaats op 14 april 2021.

Sinds 2020 verzorgen we ieder kwartaal een nieuwsbrief over de Groenvisie waarin de laatste informatie wordt gegeven. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Wat gaan we doen in 2021 en 2022

In 2021 en 2022 gaan we verder met een aantal projecten die we de afgelopen jaren heb opgezet:

 • Vergroenen schoolpleinen
 • Steenbreek Openbare Ruimte
 • Aanleggen van buurtnatuurtuin op initiatief van bewoners
 • Vergroenen van speelplekken / buurtpleinen
 • Aanleggen van bij- en vlinderstroken
 • Uitbreiden beplanting geschikt voor vogels en insecten

Daar komt nog het bijdragen aan natuurontwikkeling in Waterrijk bij.

Daarnaast gaan we verder met het ontwikkelen van instrumenten die de uitvoering van de groenvisie ondersteunen:

 • een voorkeurs planten en bomenlijst
 • compensatiebeleid
 • Monitoring van bestuivers met EIS/Naturalis en van Dag- en nachtvlinders en libellen met project Tel Insecten Mee van de vlinderstichting
 • Verbeteren en ontwikkelen van indicatoren en monitoring voor groen en klimaatbestendigheid

Het hele programma klimaatbestendige en groene stad bekijk je hier.

Wat deden we in 2020

Er was €500.000,- extra beschikbaar voor het uitvoeren van projecten en initiatieven die bijdragen aan de Groenvisie. Hiervoor was een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin waren de volgende projecten opgenomen, waarvan een deel al in 2019 was gestart:

 • het uitvoeren van de 25 ideeën van operatie steenbreek openbare ruimte uit in de wijken Nieuwland, Soesterkwartier, Bergkwartier en ook in Hooglanderveen.
 • mogelijk het uitvoeren van suggesties uit die we in de wijken Zielhorst, Liendert en Kattenbroek hebben opgehaald voor plekken waar stenen vervangen kunnen worden voor groen,
 • het omvormen van bermen van gazon naar bloem- en kruidenrijke stroken,
 • de pilot subsidie groene daken, die voor dit jaar al is uitgevoerd en in 2021 een vervolg krijgt.
 • het vergroenen van schoolpleinen
 • meer natuur bij een aantal openbare speelplekken.
 • het vergroenen van winkelcentrum Schothorst (wordt in 2021 afgerond)
 • ondersteunen voedselbos in Over de Laak (doorgeschoven)

Daarnaast blijft er ruimte om nieuwe initiatieven vanuit de stad te ondersteunen.

Tijdens de avonden Groenvisie in Vogelvlucht gaven we twee keer een update:

In juni 2020

In november 2020

 

Wat is er in 2019 gebeurd?

In 2019 is ingezet op projecten vanuit drie invalshoeken:

 • prioriteiten uit de stad, die op een bewonersavond op 20 februari 2019 zijn benoemd, o.a. eetbaar Amersfoort, het vergroenen van winkelcentrum Schothorst en het aanleggen van een natuurspeelplaats;
 • prioriteiten vanuit de gemeente, projecten die al genoemd zijn in de Groenvisie, in het coalitieakkoord staan, en waar al voorbereidende stappen voor zijn gezet, o.a. het vergroenen van schoolpleinen en de aanleg van bijvriendelijk groen en buurtnatuurtuinen en ecologisch maaibeheer;
 • actie Steenbreek openbare ruimte:  jaarlijks kunnen bewoners uit een select aantal wijken vergroeningskansen aandragen in hun wijk waar de stenen vervangen kunnen worden door groen. Dit project staat benoemd in de Groenvisie en geeft uitvoering aan de motie Steenbreek + die eerder door de gemeente raad is aangenomen.

Daarnaast is in 2019 nog gewerkt aan beleidsinstrumenten die voorkomen uit de Groenvisie zoals de groenkaart en de afspraken rond zelfbeheer. En zijn er projecten en activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan de Groenvisie maar daar niet uit zijn ontstaan of worden gefinancierd, zoals Park Elisabeth Groen, een stadspark voor en door bewoners.

Een groot deel van de projecten en activiteiten zijn op 4 december 2019 in Het Groene Huis gepresenteerd aan de hand van pitches en posters. Daarvan is een verslag gemaakt. Daarin zijn ook linkjes naar websites met meer informatie over de projecten.

Home Groen Amersfoort Groen beleid Uitvoering Groenvisie