Zelfbeheer: uw straat opfleuren met groen

Wilt u een stuk openbaar groen voor uw huis naar eigen smaak inrichten en onderhouden? Willen u en uw buren het groen in uw straat zelf beheren? Dat kan! We vinden het zelfs fijn dat u op die manier wilt bijdragen aan een mooie en prettige woonomgeving. In iedere buurt zijn stukken groen die bewoners zelf kunnen onderhouden. U kunt zelf aan de slag gaan of samen met buren of een bewonersvereniging. Ook bedrijven en woningcorporaties kunnen meedoen.

Neem vóórdat u begint contact op met de afdeling Leefomgeving

Voordat u begint, vragen wij u om een melding te maken via het meldpunt woonomgeving. De wijkbeheerder maakt dan zo snel mogelijk een afspraak met u om samen te bekijken wat uw wensen zijn en wat in uw straat of buurt de mogelijkheden zijn. Samen maakt u dan afspraken over de grootte van het stuk dat u gaat beheren en hoe u het in gaat richten en beheren. Voorbeelden van wat u zelf kunt opfleuren zijn geveltuintjes, bloembakken, boomspiegels, groenstroken, plantsoenen en (versteende) pleintjes. In ieder geval moet de omgeving voor iedereen toegankelijk blijven en veilig te gebruiken zijn. 

Als de afspraken zijn gemaakt en vastgelegd, kunt u aan de slag en informeert de wijkbeheerder de aannemer die uw wijk onderhoudt. Dat laatste voorkomt dat uw planten worden uitgetrokken of omgeschoffeld tijdens het reguliere onderhoud.
De gemeente helpt u en anderen die een deel van de openbare ruimte gaan beheren graag op weg. U kunt bijvoorbeeld met uw wijkbeheerder overleggen als u bepaalde vragen over het onderhoud heeft of advies wilt vragen. De gemeente biedt geen financiële vergoeding voor het beheer en ook geen structurele ondersteuning.

Algemene afspraken

De gemeente heeft een aantal algemene richtlijnen voor het onderhouden van groen door inwoners. Die vormen het uitgangspunt voor het gesprek dat u heeft met de wijkbeheerder en kunnen worden aangevuld met extra afspraken die passen bij de plek die u gaat beheren:
• Het stuk groen dat u onderhoudt, blijft openbaar gebied en is dus voor iedereen toegankelijk.
• U onderhoudt het groen met de beste intenties. Denk aan snoeien van planten, water geven of zwerfafval verwijderen.
• U gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen.
• U voert geen werkzaamheden uit aan bomen. Dit doet de gemeente.
• U mag er geen schuttingen, hekken, bouwwerken en dergelijke plaatsen.
• Voetpaden en stoepen blijven bruikbaar ook voor mensen met een beperking, rollator, kinderwagen of rolstoel (minimaal 1,2 meter vrije ruimte).
• U mag er geen materialen of afval opslaan.
• U mag er geen dieren houden.
• U geeft de gemeente en nutsbedrijven altijd toegang tot kabels en leidingen die onder de grond liggen.
• Het moet veilig zijn voor iedereen die het groen gebruikt.

Daarvoor gelden soms aanvullende afspraken of zijn bepaalde algemene afspraken extra belangrijk.

Beëindiging

Natuurlijk mag u het beheer weer teruggeven aan de gemeente. U neemt hiertoe contact op met de wijkbeheerder van de gemeente Amersfoort om de overeenkomst te beëindigen. De gemeente zorgt er dan voor dat de wijkaannemer het onderhoud weer gaat uitvoeren. Daarbij kan de inrichting worden aangepast of de oorspronkelijke situatie weer worden hersteld.

Extra tip: gratis ophalen grof tuinafval

Voor het ophalen van grof tuinafval kunt u een afspraak maken met de klantenservice van ROVA, telefoon 033 422 85 00. De ROVA haalt het grof tuinafval dan op de afgesproken dag op. Er zijn wel regels voor het aanbieden van grof tuinafval. Die vindt u op de website van ROVA.

Home Groen Amersfoort In Actie Zelfbeheer