Zo maakten we de Groenkaart 

De aanleiding

In 2016 stelden betrokken bewoners en de gemeente samen de Groenvisie op voor het groen van Amersfoort. Daarin staat het idee om de uitvoering van de Groenvisie te ondersteunen met een Groen(structuur)kaart. Één kaart met daarop al het groen, met waarden, doelstellingen en ambities. In het najaar van 2020 was de Groenkaart klaar, al blijft het een levend document. 

Het eindresultaat

De Groenkaart is digitaal te raadplegen via Amersfoort in beeld. Daarnaast is er per wijk een "atlas" gemaakt met daarin verschillende kaarten. Ieder stukje stadsgroen heeft een nummer gekregen. In tabellen staan daarvan de beschrijvingen inclusief de kwaliteit daarvan en eventuele ambities die er nog zijn voor het gebied. Je kunt de atlassen downloaden via een aparte pagina.

Het proces

Voor het maken van de groenkaart is een werkgroep samengesteld van inwoners en ambtenaren. Daarnaast zijn de verschillende tussen stappen gepresenteerd en besproken met andere inwoners, groene organisaties, ambtenaren en raadsleden tijdens bijeenkomsten in Het Groene Huis. Het daadwerkelijk intekenen en uitwerken is gedaan door Rebecca Planteijdt van ReThink Landscape 

Belangrijke stap: onderscheid stads- en buurtgroen

Bij het maken van de kaart is een onderscheid gemaakt tussen stads- en buurtgroen. Stadsgroen en buurtgroen hebben beide een groene bestemming in het bestemmingsplan. Dit verandert niet. Het verschil tussen stadsgroen en buurtgroen is vooral een verschil in participatie en invloed.

Het stadsgroen is van betekenis voor alle inwoners van de stad en het is groen waarvoor de gemeente ambities en doelstellingen heeft. Ideeën voor deze gebieden moeten binnen deze ambities passen. Vooral die gebieden zijn in de huidige groenkaart beschreven.

In buurtgroen hebben buurtbewoners en -gebruikers invloed op de doelstellingen en kunnen zij met de gemeente bepalen hoe het groen eruit moet zien. Komende jaren ontwikkelen we voor het buurtgroen gebieds- of wijkgroenplannen. Dit doen we samen met de buurt. Dit gebeurt op het moment dat de openbare ruimte in de nabije omgeving gaat veranderen. Op deze manier kunnen dan de ideeën ook uitgevoerd worden. De plekken waar buurtgroen is zijn aangegeven op de kaart, de plekken zijn verder niet beschreven.

Accent recreatie en natuur

Aanvankelijk is er een ambitiekaart gemaakt met daarop de ambitie per gebied. Willen we op die plek vooral recreren in het groen of willen we daar vooral de natuurwaarde vergroten. Door een heldere ambitie te benoemen, krijgen we handvatten voor toekomstig gebruik en beheer van het gebied. In de loop van het traject bleek dit onderscheid minder helpend dan vooraf gedacht. Besloten is om het woord ambitie te vervangen door accent: accent op natuur en/of accent op recreatie. Die begrippen nodigen meer uit tot dialoog en het zoeken naar win-win situaties.

Klein beginnen

Om de kaart voor heel Amersfoort te maken oefenden we in de wijk Schothorst. Eind juni 2018 fietsten we met de Groene Raad Schothorst door het groen van Schothorst. Eind september 2018 bogen we ons over de kaarten in het Groene Huis, toen hebben zich ook een paar mensen opgegeven voor de werkgroep. Uit gesprekken bleek dat de groenwaarden uit de Bomenleidraad prima bruikbaar zijn voor de Groenkaart. De Bomenleidraad gaat uit van 6 waarden: biodiversiteit, klimaat, gebruik en beleving, landschap en structuur, cultuurhistorie en boomwaarde. Typisch voor Stadsgroen is dat het vaak vele waarden heeft, die brengen we straks in beeld op de Groenkaart. Het groen dichtbij huis noemen we Buurtgroen. Hier werkt de buurt samen aan groene meerwaarde.

Documenten pilot Schothorst:

Op 20 februari 2019 presenteerden we drie voorlopige kaarten die de basis gaan vormen voor de uiteindelijke digitale kaart. Het ging om:

  • een concept-groenkaart met daarop het stadsgroen, de belangrijkste bomenlanen en het buurtgroen
  • een concept-kaart met al het bestaande beleid en documenten
  • een conceptkaart met de ambities voor het groen. Die ambities zijn deels al in uitvoering, deels vastgelegd in beleid en deels nog in een heel pril stadium.

Tijdens die bijeenkomst werd ook een aantal veelgestelde vragen beantwoord

Na de consultatie met de stad zijn de verschillende kaarten aangepast en zijn ook op wijk niveau meer gedetailleerde kaarten gemaakt. Van die wijken ontstond een atlas met verschillende kaarten en een lange lijst met beschrijvingen van de verschillende groene elementen. Ook kreeg ieder gebied een paspoort mee met daarin de belangrijkste waarden van het gebied die richting kunnen geven aan het beheer. Dit werd op 4 december gepresenteerd.

Documenten atlas

Na deze fase zijn we gedetailleerd per wijk alles verder in kaart gaan brengen. Hiervoor zijn gedetailleerde tabellen en deekaarten gemaakt. In maart 2020 zijn deze wijkatlassen aan de stad voorgelegd met het verzoek om die gedetailleerd te bekijken. Er waren immers meer dan 15.000 vakjes met informatie gevuld. Dat is zorgvuldig gedaan, alleen een vergissing zit soms in een klein hoekje.

In juni 2020 is de eindversie van de groenkaart aan de stad gepresenteerd tijdens een avond Groenvisie in Vogelvlucht. Daarvoor is dit filmpje gemaakt.

Begin september 2020 is de eerste digitale versie van de kaart gepresenteerd aan de werkgroep Groenkaart. De leden gaven waardevolle aanvullingen die in september worden verwerkt

Hoe verder

Na het verwerken van de laatste aanpassingen na de presentatie van 24 juni en de werkgroep van september,  is de groenkaart aan het College van Burgemeester en Wethouders voorgelegd en door hen vastgesteld. Daarna is de kaart ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd.

Ook na vaststelling blijft het mogelijk om dekaart aan te passen. Mochten er nog fouten in staan? Of mis je iets op de groenkaart? Wil je dit dan doorgeven bij één van de medewerkers van de gemeente? Mailen kan naar groenestad@amersfoort.nl

Ook zal de kaart worden aangepast wanneer er wijzigingen in het beleid komen.

Home Groen Amersfoort Groen beleid Groenkaart Amersfoort Zo maakten we de groenkaart