Plan van aanpak Groenvisie gemeente Amersfoort

Op 8 november 2016 heeft de gemeenteraad van Amersfoort de Groenvisie vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad een aantal principes benoemd die zij belangrijk vindt bij de uitwerking van de Groenvisie. Deze principes zijn vertaald in 5 projecten die de gemeente de komende jaren wil realiseren samen met inwoners en organisaties uit de stad. Daarnaast wil de gemeente bewoners stimuleren om met eigen initiatieven aan de slag te gaan, al dan niet met begeleiding en ondersteuning van de gemeente.

Plan van aanpak

De vijf projecten die de gemeente, in samenwerking met inwoners en organisaties uit de stad, als eerste op wil pakken zijn:

1. Zelfbeheer

Beoogd resultaat: Dit project betreft het (verder) ontwikkelen van praktische middelen en instrumenten, de spelregels, om zelfbeheer meer onder de aandacht te brengen en initiatieven uit de stad te stimuleren en te ondersteunen.

2. Opstellen bomenleidraad

Beoogd resultaat: De bomenleidraad vormt het toetsingskader met een betere verankering voor de handhaving van regels, herplantplicht en saldoregeling.

3. Opstellen groenstructuurkaart

Beoogd resultaat: De groenstructuurkaart is een stadsbrede kaart waarop het buurt- wijk- en hoofdgroen in Amersfoort is vastgelegd.

4. Herijken van het beleid voor groencompensatiebeleid

Beoogd resultaat: De gemeente gaat uitgangspunten en nieuw beleid formuleren en handhaven voor (groen)compensatie bij ruimtelijke ontwikkeling, mede op basis van de uitgangspunten genoemd in de Groenvisie.

5. Het Groene Huis

Beoogd resultaat: Het uitbreiden van ontmoetingen en activiteiten rond natuur en duurzaamheid.

Stand van zaken

De gemeente is begonnen met de diverse uitwerkingen. Momenteel is de stand van zaken:

  1. Zelfbeheer: In mei 2019 ontving de gemeenteraad een raadsinformatiebrief over de spelregels voor zelfbeheer en de manier waarop de gemeente zelfbeheer gaat uitdragen, stimuleren en faciliteren. Voor iedereen die in Amersfoort met zelfbeheer in de openbare ruimte te maken krijgt, is een handleiding opgesteld. Het motto daarvan is: Zelfbeheer, Ja graag.
    Wil je ook een stukje Amersfoort in zelfbeheer nemen. Kijk dan hier.
  2. Bomenleidraad: De bomenleidraad is vastgesteld.
    Inmiddels is het herplanten van 4000 stadsbomen op die plekken waar afgelopen jaren oude en zieke bomen zijn gerooid, afgerond.
  3. Groenstructuurkaart: De Groenkaart is vastgesteld. Deze bestaat uit wijkatlassen en een digitale kaart. Kijk hier voor de totstandkoming van de Groenkaart. 
  4. Herijken van het beleid voor groencompensatiebeleid: Dit project is opgestart.
  5. Het Groene Huis: de eerste ontmoetingen zijn al georganiseerd: eerst als Groencafé en inmiddels als Groenvisie in vogelvlucht. Kijk in de agenda op deze site voor wat er op de planning staat!

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Tijdens de avonden Groenvisie in vogelvlucht, via de Groene Pagina in deStad Amersfoort en via deze website kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Home Groen Amersfoort Groen beleid Plan van Aanpak GroenVisie