Gebiedsagenda Hoogland West

In Hoogland West komen verschillende belangen bij elkaar, zoals landbouw, recreatie en natuur. Soms botst dat. Om in de komende vijf jaar een aantal concrete acties te kunnen uitvoeren die ervoor zorgen dat deze belangen beter samengaan, heeft de gemeente Amersfoort aan Bureau BUITEN gevraagd een gebiedsagenda voor Hoogland West te maken.

De afgelopen maanden hebben medewerkers van bureau BUITEN met verschillende bewoners en ondernemers uit het gebied gesproken.

Op 19 december 2022 was er een bijeenkomst voor alle bewoners, ondernemers en verenigingen uit Hoogland West. Het doel van deze bijeenkomst was om onze bevindingen te toetsen en om samen na denken over concrete acties in het gebied die binnen nu en 5 jaar uitgevoerd kunnen worden. Om hiermee bij te dragen aan oplossingen voor de vraagstukken in het gebied, bijvoorbeeld rondom recreatieve druk, knelpunten tussen recreatief verkeer en ander verkeer, functieverandering, behoud van het landbouw- en weidevogelgebied en versterking van de biodiversiteit.

In de gebiedsagenda willen we aangeven hoe in Hoogland West verschillende functies als landbouw, natuur, recreatie in harmonie met elkaar kunnen bestaan en welke acties we de komende 5 jaar samen kunnen oppakken.

De presentatie vindt je hier: Bewonerspresentatie Hoogland

Hoe verhoudt deze Gebiedsagenda zich tot andere trajecten?

In Amersfoort

In de afgelopen jaren hebben we meerdere keren met bewoners en bedrijven van Hoogland West gesproken:  

  1. Op 15 juni 2022 was er een groenvisie in vogelvluchtavond over het buitengebied Verslag-vogelvlucht-over-het-buitengebied. 
  2. Sessies ‘Met de raad de boer op’ (2019), Met de raad de boer op
  3. Stakeholderbijeenkomst Landelijk Gebied (2020), Omgevingsvisie Amersfoort
  4. Bijeenkomst Dorpsbelangen Hoogland Publiek Debat (2021), Samenvatting Publiek Debat
  5. Plan van Aanpak Hoogland  - Kattenbroek (2021). Plan van Aanpak

Uit de gesprekken kwam naar voren dat er een grote behoefte is om met elkaar in gesprek te gaan over concrete vraagstukken, lopende initiatieven en over acties voor de korte termijn. Deze trajecten vormen de aanleiding voor de Gebiedsagenda Hoogland West.

Met Wind op Isselt  en de zoektocht naar de Islamitische begraafplaats | Gemeente Amersfoort vindt afstemming plaats.

In de Ontwerp omgevingsvisie 20230-2040 is een gezonde en gevarieerde leefomgeving in het landelijk gebied onderdeel van de eerste ontwikkelopgave een groene stad in een groene omgeving die water omarmt. Op blz 36 leest u meer over de gebiedsaccenten voor Hoogland West.

Regio en provincie

Hoogland West is ook onderdeel van plannen op het niveau van Regio Amersfoort en de Provincie Utrecht.

Handelingsperspectief

Binnen de Regio Amersfoort willen we op regionale schaal zicht krijgen op alle ruimtevragers in het buitengebied (zoals natuur, recreatie, landbouw of energie-opwek) en het toekomstperspectief van deze sectoren. Om samen keuzes te maken om op de langere termijn (2040) goed om te gaan met al die functies. Dit heet het Handelingsperspectief landelijk gebied. In de eerste helft van 2023 worden hiervoor gebiedsateliers georganiseerd. Handelingsperspectief landelijk gebied - Bureau Regio Amersfoort

Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied

Daarnaast heeft de Provincie de opdracht om voor het landelijk gebied plannen te maken die gaan over de balans tussen groen en groei. Thema’s daarin zijn landbouw, natuur, stikstof, klimaat, water en bodem. De Provincie sluit hiervoor zo veel mogelijk aan bij het Regionale Handelingsperspectief. Statenbrief-Richtinggevende-uitspraak-Uitvoeringsstrategie-Landelijk-Gebied

Groen Groeit Mee

Doel van het programma Groen Groeit Mee is het in balans brengen van de verstedelijkingsopgaven (infrastructuur, woningbouw, werklocatie en energie) en de groene ontwikkeling van de regio. Het agrarische gebied tussen Baarn, Soest en Amersfoort is aangewezen als voorbeeldgebied. Binnen deze gebiedsontwikkeling Zuidelijke Eemvallei vinden de middenlange en lange termijn vraagstukken en naast de ruimtelijke ook de meer sociaal economische thema’s hun plek. De Gebiedsagenda Hoogland West krijgt haar eigen plek binnen het voorbeeldproject landschapspark Zuidelijke Eemvallei van Groen Groeit Mee. Provincie Utrecht - Groen groeit mee

Leader

LEADER Utrecht Oost ondersteunt vernieuwende ideeën op het platteland met meedenkkracht en/of een financiële bijdrage.  LEADER kan de komende jaren (2023-2027) ondersteuning bieden.  LEADER brainstormt op 31 januari over de toekomst in Regio Amersfoort. Denk je mee? Kijk dan op www.leaderutrechtoost.nl

Afstemming tussen gemeente, regio en provincie

Gemeente, regio en provincie trekken zo veel mogelijk samen op om de plannen goed op elkaar aan te laten sluiten en het voor u als inwoner zo overzichtelijk en behapbaar mogelijk te houden.

Handige links

Home Groen Amersfoort Groen beleid Buitengebied