U bent hier

Uitvoeringsbudget Groenvisie

De komende vier jaar is 2 miljoen euro beschikbaar om, samen met bewoners, de stad te vergroenen. Het plan hiervoor is opgeschreven in het deelprogramma Uitvoering Groenvisie , het is onderdeel van het programma Klimaatbestendige en Groene Stad dat in maart 2019 door het College is vastgesteld. Die koppeling is gemaakt omdat veel groene maatregelen ook klimaatadaptief werken. Bijvoorbeeld het vervangen van tegels en verharde oppervlakken in de openbare ruimte en op schoolpleinen voor groen. Maar ook het uitbreiden van beplanting geschikt voor vogels en insecten en het verbeteren van beweegrondjes. Dat levert veel op: betere ‘sponswerking’ voor het opvangen van hevige regenbuien, meer verkoeling tijdens hitte en een grotere leefruimte voor plant, dier en mens.

 

Prioriteiten uit de stad

Een deel van het budget is gereserveerd om initiatieven uit de stad te ondersteunen. Tijdens een bewonersavond op 20 februari 2019 in Het Groene Huis zijn vier prioriteiten gekozen. Dat zijn:

 1. Speelnatuur

 2. Eetbaar Amersfoort

 3. Vergroenen van Winkelcentrum Schothorst

 4. Vergroenen van Hart van Soesterkwartier

Samen met bewoners kijkt de gemeente hoe deze projecten het beste kunnen worden opgepakt. We sturen aan op uitvoering in 2019, maar voor sommige projecten is dit waarschijnlijk niet haalbaar, omdat de voorbereiding en afstemming meer tijd vraagt.

Het project ‘stimuleren van groene daken’ eindigde ook hoog tijdens de avond. Dit onderwerp wordt opgepakt binnen het deelprogramma klimaatbestendige stad.

 

Prioriteiten vanuit de gemeente

Ook heeft de gemeente een aantal projecten in het deelprogramma opgenomen die al genoemd stonden in de Groenvisie, die in het coalitieakkoord staan, en waar al voorbereidende stappen voor zijn gezet. Het zijn projecten die zowel veel prioriteit als draagvlak hebben. Ook hiervoor is geld gereserveerd en worden stappen gezet. Voorbeelden zijn:

 • Verder stapsgewijs vergroenen van schoolpleinen. Dit loopt onder andere via de Werkplaats Groene Schoolpleinen en het CNME van de gemeente Amersfoort.

 • Uitbreiden beplanting geschikt voor vogels en insecten

 • Opwaarderen en vergroenen van twee beweegrondjes

 • Omvormen van stenige pleinen naar buurttuinen. In 2019 gaan we aan de slag met het om het Voedselbos aan de Albatrosstraat (initiatief van het Huis van Bartels) en de herinrichting van het Schrijnwerkerslaan (een initiatief van omwonenden).

 • Ondersteunen van de wilde bijen én daar aangekoppeld:

  Monitoren uitbreiding kruidenrijk bermbeheer

 

Steenbreek openbare ruimte

Een bijzondere plek is er voor het project Steenbreek openbare ruimte start in Amersfoort in 2019 in de wijken Nieuwland, Hooglanderveen, Soesterkwartier en Bergkwartier. In juni 2019 kunnen bewoners van deze wijken kansen voor vergroening aandragen. Al deze kansen moeten worden onderzocht op haalbaarheid met allerlei disciplines binnen de gemeente (o.a. riolering, wegen, verkeer, water, toegankelijkheid, ecologie, stedenbouwkunde, groen). Uitvoering kan in het plantseizoen (vanaf oktober / november) plaatsvinden. In 2020 komen weer nieuwe wijken aan de beurt.  

 

Hoe nu verder

In oktober 2019 wordt een nieuwe bijeenkomst gepland in Het Groene Huis, waarin we u informeren over de voortgang van de projecten. Hierover volgt nadere informatie.