U bent hier

Uitvoeringsbudget Groenvisie

Op 6 november 2018 stelde de gemeenteraad een uitvoeringsbudget voor de Groenvisie beschikbaar. Het gaat om een bedrag van €500.000 dat van 2019 tot en met 2022 jaarlijks beschikbaar is. Met deze extra middelen van 2 miljoen euro kunnen we, inwoners, groene organisatie en gemeente, samen uitvoering geven aan de Groenvisie. Hiervoor stellen we een lijst op met projecten die gericht zijn op het verbeteren van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het groen.

Mogelijke projecten

Op dit moment stelt de gemeente een lijst op met projecten die:

  • Aansluiten bij minimaal één van de thema’s van de Groenvisie (samenwerkend, biodivers, recreatief, eetbaar, klimaatbestendig, boomrijk).
  • Bijdragen aan het realiseren van de doelen van de Groenvisie (zoals meer groenblauwe verbindingen, minder verstening en meer waterberging of vergroenen van schoolpleinen).
  • Haalbaar lijken in tijd, het geld is beschikbaar van 2019 tot en met 2022, en in geld. Het is een mooi bedrag maar niet onuitputtelijk.

De uiteindelijke lijst, voorzien van prioriteiten wordt uiteindelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Meedenken over het programma

Tijdens het Groencafé van 28 november vertellen Janneke Koekoek en Fenneke van der Vegte van de gemeente Amersfoort meer over het uitvoeringsplan en ideeën die er al zijn. Ook wordt bekendgemaakt hoe Amersfoorters extra ideeën aan kunnen dragen en hun voorkeur voor bepaalde projecten kunnen laten weten.  Bij het bepalen van prioriteiten wordt ook gekeken naar het coalitieakkoord en haalbaarheid.

 

Mooie voorbeelden

De getoonde foto's zijn slechts enkele voorbeelden van projecten waarbij Amersfoorters, soms samen met de gemeente, uitvoering hebben gegeven aan de Groenvisie.
Samen maken we de stad groener!