U bent hier

Groen beleid

Groenvisie Amersfoort

Op 8 november heeft de gemeenteraad van Amersfoort de Groenvisie Amersfoort 2030 "Samen maken we de stad groener" vastgesteld als een visie op groen en water die kan bijdragen aan de kwaliteit van de groenstructuur van Amersfoort. 

Het geeft aan wat we de komende vijftien jaar willen bereiken en welke acties en maatregelen zijn daarvoor nodig. Het biedt daarmee handvatten voor zowel de gemeente als bewoners en organisaties die aan de slag zijn met het groen in de stad. Het is ook één van de afwegingskaders die gebruikt moeten worden, samen met andere visies en sectorale plannen, bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van wegen, woningbouw, herstructurering, etc.

Bewoners en raadsleden namen het initiatief genomen om een Groenvisie voor Amersfoort te maken en deze met betrokken inwoners, belangengroepen, bedrijven, raadsleden, groenexperts, wethouders en ambtenaren samengesteld.

Meer informatie

 

Bomenleidraad

In de Groenvisie staat onder andere dat er in Amersfoort weer een toetsingskader moet komen rond bomen. Deze Bomenleidraad is op 12 december 2017 vastgesteld. 

De belangrijkste uitgangspunten uit de bomen leidraad zijn: 
a. we sturen op kwaliteit en waarden van bomen;
b. we bouwen actief aan een stedelijke hoofdboomstructuur;
c. bij ruimtelijke ontwikkelingen zorgen we voor een zorgvuldige afweging van belangen, waarbij de waarden van (bestaande) bomen worden meegewogen; de uitkomst van deze afweging wordt onderbouwd bij het definitief ontwerp ten behoeve van de besluitvorming over de ruimtelijke ontwikkeling.
d. We streven naar uitbreiding van het groenareaal in de stad, waardoor er ook meer plekken voor bomen ontstaan.
e. Waar mogelijk bestaande bomen met de bouwkavel mee te verkopen bij vrijekavelverkoop. Bij niet behouden van de bomen dient door de koper een kapvergunning te worden aangevraagd zoals dat bij iedere particulier gebeurt.

Meer informatie

 

Visie Groen Blauwe Structuur Amersfoort

De Groenvisie is het vervolg op de Visie Groen Blauwe Structuur Amersfoort uit 2004. Aan die visie was het uitvoeringsprogramma Groene Stad gekoppeld. In april 2016 zijn de resultaten van dat programma gevierd in het Groene Huis. Op dat moment waren er zo’n 27 projecten onder de vlag van Groene Stad gerealiseerd, met als resultaat:

  • Ca. 175 ha. aan extra nieuwe natuur-, water- en recreatiegebieden.
  • Ca. 240 ha aan gerenoveerde groenzones, cultuurhistorische landschappen en stadsparken die ook in meerjarige beheer- en ontwikkelingsplannen zijn geborgd.
  • Er is ruim 60 km aan nieuwe wandel- en fietsmogelijkheden gerealiseerd, inclusief nieuwe recreatieve verbindingen tussen stad en omgeving.
    Meer informatie